x
x

Nyereményjáték szabályzat

A KIS-ÚJ-LAP Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8.) Adószám: 13785257-2-16 továbbiakban: "Szervező", nyereményjátékot (a továbbiakban "Játék" vagy "Nyereményjáték") szervez.

A nyereményjátékban részt vevők (a továbbiakban: "Játékos") a jelen szabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát (https://www.kisujlap.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-naptar) és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját (https://www.kisujlap.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).

1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. 

A nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

A Játék megfejtésének beküldésekor adatait megadja, és a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

A Játékban meghatározott kérdés(ek)re helyesen válaszol, vagy a kiírásban meghatározott feladatot elvégzi.

Vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

Csak facebookos játékok esetében:

Érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. (Csak Facebookos játék esetén!)

A játékban valós adatokkal vesz részt, valamint valós Facebook-profillal rendelkezik. (Csak Facebookos játék esetén!)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A Játékban a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Kizárás a játékból

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

  • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
  • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az imént meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

2. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2022.11.12. 8:00 órától 2022.11.20. 20:00 óráig

3. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a KIS-ÚJ-LAP Kft. facebook (https://www.facebook.com/kisujlap) oldalán tesszük közzé.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szervező facebook posztjában feltett kérdésre elküldje válaszát.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után, 3 db egyedi falinaptárt sorsol ki a résztvevők között.

A nyeremények sorsolására 2022.11.21-én 12:00 órakor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül.

Azok a Játékosok kerülnek be a Szervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették a Játékfelhívásban foglaltakat. Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba.

A sorsoláskor 3 nyertest sorsolunk ki. Pótnyertest nem hirdetünk.

A sorsolást a Szervező munkatársai végzik. A sorsolásokra a Szervező székhelyén (5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8.) kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak.

A nyerteseket a Microsoft Office Excel program véletlenszám-generátor függvény segítségével sorsoljuk ki, a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.

A Nyeremény átadása a Szervező székhelyén (5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8.) történik, de igény esetén a Szervező postai úton is eljuttathatja a nyertes Játékos részére.

A nyerteseket a Szervező a facebook üzenetben értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül és kéri a nevének és a lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.

A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 7 napon belül jelentkezhet személyesen a Szervező irodájában (5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8.) vagy jelezheti, hogy nyereményét postai úton szeretné megkapni.

Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben bármelyik nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, új Nyertes(ek) kisorsolására kerül sor a sorsolási procedúra alapján.

4. A nyeremény

3 db 13 lapos falinaptár kerül kisorsolásra a Nyertesek által választott képekből.

A nyeremények másra nem ruházhatóak át, más nyereményekre nem módosíthatóak és készpénzre nem válthatóak be.

5. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

6. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a KIS-ÚJ-LAP Kft. weboldalán:  https://www.kisujlap.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat-naptar

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára: információs e-mail cím: kisujsag@kisujlap.hu

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a KIS-ÚJ-LAP Kft.

Elérhetősége: 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8., e-mail: kisujsag@kisujlap.hu

A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók: Webnode AG.

székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési tájékoztatójának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a KIS-ÚJ-LAP Kft. weboldalán: https://www.kisujlap.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési tájékoztatója, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána - amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

8. Vegyes rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 1. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.kisujlap.hu/nyeremenyjatek weboldalon és a KIS-ÚJ-LAP Kft. Facebook oldalán értesülhetnek.

A Szervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Kisújszállás, 2022. november 12.